UBYTOVACÍ A REZERVAČNÍ ŘÁD

Společnosti BRISTOL GROUP s.r.o., IČ: 64833321, se sídlem: Sadová 19, Karlovy Vary
(dále jen „Ubytovatel“)

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objekty určenými k ubytování lázeňských a hotelových klientů jsou ve smyslu tohoto Ubytovacího a rezervačního řádu čtyřhvězdičkové lázeňské hotely Bristol, Bristol Palace, Georgy House, Královská vila, Kolonáda, Tereza a pětihvězdičkový lázeňský hotel Livia (dále jen „hotel“ nebo hromadně „hotely“). Ubytovatel je povinen poskytnout v těchto ubytovacích zařízeních veškeré služby v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

 1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ

  1. Ubytování Klientů v hotelu se uskutečňuje na základě potvrzené rezervace, na jejímž základě „Ubytovatel“ poskytuje přechodné ubytování na ujednanou dobu a Klient se zavazuje zaplatit Ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto Ubytovacím a rezervačním řádem.
  2. Nárok na ubytování Klient vždy prokáže potvrzenou rezervací (písemnou, elektronickou), případně voucherem, vystaveným buď Ubytovatelem, nebo jeho smluvním partnerem.
  3. Pokud Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z Ubytovacího a rezervačního řádu nebo jiným způsobem hrubě porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je Ubytovatel oprávněn potvrzenou rezervaci zrušit, a to i bez výpovědní doby, byl-li Klient na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.
 2. POTVRZENÍ REZERVACE

  1. Klient je povinen provést objednávku ubytování u Ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky nebo osobně a tuto následně u Ubytovatele písemně potvrdit. Potvrzenou rezervací dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná osobně nebo prostřednictvím rezervačního formuláře, zaslaná na e-mail nebo poštou na adresu Ubytovatele uvedenou v Kontaktních údajích Ubytovatele v tomto Ubytovacím a rezervačním řádu, a zpětně potvrzená Ubytovatelem Klientovi včetně vyčíslené ceny za objednané služby. Potvrzená rezervace/voucher vždy obsahují jméno Klienta, počet ubytovaných osob, počet a typ pokoje/ů, termín pobytu, rozsah poskytovaných služeb a celkovou cenu pobytu.
  2. Účet za ubytování a předem objednané služby musí být uhrazen nejpozději v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, a to v souladu s cenou uvedenou na potvrzené rezervaci/voucheru. Pokud nebyla cena sjednána předem, je účtována cena dle platného ceníku v den příjezdu před převzetím pokoje k užívání. Účet je splatný při předložení.
  3. K závaznému potvrzení rezervace dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemného potvrzení rezervace Klientovi a okamžikem, kdy Ubytovatel od Klienta obdrží částku představující celkovou cenu za předem objednané a potvrzené služby.
 3. ZRUŠENÍ REZERVACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Klient je oprávněn zrušit rezervaci kdykoliv přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodů. Klient je povinen doručit písemné zrušení rezervace. Ubytovatel je oprávněn za zrušení rezervace účtovat stornopoplatky dle platného ceníku.
  2. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování před ukončením sjednané doby za podmínek uvedených v ceníku.
  3. Ubytovatel může zrušit potvrzenou rezervaci v následujících případech:
   • Pokud se Klient nedostaví do 19h dne očekávaného příjezdu a není dohodnuto jinak.
   • Pokud se bude při příjezdu Klient pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek chovat nevhodně a nebude tak skýtat záruku dodržování Ubytovacího a rezervačního řádu, není ho Ubytovatel povinen v tomto stavu ubytovat.
   • Pokud v průběhu pobytu bude Klient opakovaně porušovat Ubytovací a rezervační řád, bude se pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek chovat nevhodně a nebude tak skýtat záruku dodržování Ubytovacího a rezervačního řádu, může Ubytovatel při prokazatelném opakování takovéto situace odstoupit od smlouvy o ubytování.
   • Pokud Klient neuhradí sjednanou cenu nejpozději při příjezdu.
 4. PŘÍJEZD DO HOTELU, CHECK-IN

  1. Klient má právo na ubytování od 14:00 h. dne nástupu. Pokud se Klient ubytuje před 14:00 h., platí tato pravidla:
   • 00:01 – 07:00 h. – Klient hradí předchozí noc dle platného ceníku;
   • 07:01 – 14:00 h. – Klient hradí předčasný check-in dle platného ceníku.
  2. Klient ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pracovníkovi recepce.
  3. Klient je povinen respektovat soukromí ostatních Klientů a přistupovat na recepci jednotlivě. Ubytovatel je oprávněn ubytovat pouze Klienta, který se řádně zaeviduje při příjezdu na recepci a podepíše registrační kartu. Klient je povinen z tohoto důvodu předložit pracovníkovi recepce platný doklad totožnosti. Klienti ze zemí s vízovou povinností pak předkládají i platné vízum. Ubytovatel nezajišťuje prodlužování víz v případě prodloužení pobytu a není povinen ubytovat Klienta bez platného víza nebo platného průkazu totožnosti.
  4. Počet osob na pokoji musí odpovídat počtu osob přihlášených k ubytování. Klient se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
  5. Pokud není sjednáno jinak, doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování Klienta. Ubytovatel vydá Klientovi Lázeňskou kartu, kde je zaznamenán termín pobytu a objednané služby. Touto kartou se Klient během pobytu na vyžádání personálu prokazuje. Případné změny aktualizuje pracovník recepce na dané kartě tak, aby bylo vždy patrné, na jaké služby a v jakém časovém horizontu má Klient nárok. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem Ubytovatele a musí být podložena zápisem v Lázeňské kartě. Klient obdrží při příjezdu hotelový „klíč“ (karta, chip atd.) a je povinen předejít jeho ztrátě, zničení, poškození, jakožto i zpřístupnění třetím osobám, které nemají potvrzenou rezervaci na daný pokoj. V případě ztráty „klíče“ od pokoje je Klient povinen ztrátu neprodleně nahlásit na recepci. Jestliže tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou „klíče“.
  6. Ubytovatel předá Klientovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém řádnému užívání a zaručí mu nerušený výkon jeho práv spojených s pobytem. Pokud Klient při příjezdu zjistí jakékoli závady na pokoji, je povinen tuto skutečnost nahlásit na recepci. Jakékoliv závady, které zjistí klient v průběhu svého pobytu, je povinen nahlásit na recepci.
  7. Ubytovatel je oprávněn upozornit Klienta na vyšší čerpání služeb, požadovat od Klienta úhradu jím čerpaných služeb i v průběhu jeho pobytu a to i formou zálohy, případně též odmítnout poskytování dalších služeb v průběhu jeho pobytu.
  8. Klient podpisem Registrační karty potvrzuje Ubytovateli, že se seznámí s Ubytovacím a rezervačním řádem, který je k dispozici na každém pokoji v hotelových deskách a je veřejně přístupný na webových stránkách www.bristolgroup.cz.
 5. ODJEZD Z HOTELU, CHECK-OUT

  1. Klient je povinen v den odjezdu uvolnit pokoj do 12:00. Neučiní-li tak, je Ubytovatel oprávněn mu účtovat pobyt za další den, popř. alespoň jeho část. Pokud má Klient zájem zůstat na pokoji i po 12:00 h. a Ubytovatel mu to může umožnit, uhradí Klient částku za pozdní check-out dle platného ceníku. Požádá-li Klient o prodloužení pobytu, může mu Ubytovatel nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém je Klient aktuálně ubytován. Bude mu účtována cena za pobyt dle aktuálně platného ceníku.
  2. Před odjezdem z hotelu je Klient povinen vyřídit závěrečné formality, tj. vyrovnat svůj hotelový účet dle čerpaných služeb a platného ceníku.
  3. Klient je povinen opustit pokoj ve stavu, v jakém jej převzal, a jakékoliv změny nebo škody ve vlastním zájmu neprodleně hlásit na recepci. Dále je Klient povinen při odchodu z pokoje zavřít okna, uzavřít vodovodní baterie, vypnout elektrické spotřebiče (kromě minibaru a televizního SetTopBoxu) a zkontrolovat otevření trezoru. Při odchodu z pokoje je klient povinen uzavřít vchodové dveře do pokoje. Ubytovatel má právo zkontrolovat stav pokoje před odhlášením Klienta z hotelu.
  4. Klient vyčká na recepci, dokud pracovník recepce nezkontroluje u pověřeného pracovníka, že je pokoj v pořádku.
  5. Klient je povinen při odhlášení z hotelu odevzdat na recepci věci zapůjčené v průběhu pobytu a kartu od pokoje.
 6. OBECNÁ PRAVIDLA UBYTOVÁNÍ

  1. Klient má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu, a využívat služby s ubytováním spojené. Nemá právo vstupovat do prostor určených pro personál hotelu.
  2. Všechny hotelové pokoje Ubytovatele odpovídají standardům a právním předpisům. Ubytovatel je oprávněn z provozních důvodů přestěhovat Klienta do jiného pokoje stejné nebo srovnatelné kategorie. Požaduje-li Klient přestěhování na jiný pokoj téže kategorie z jiných než provozních důvodů, může jej Ubytovatel v případě možnosti přestěhovat za doplatek stanovený platným ceníkem.
  3. Klient nesmí provádět žádné změny v prostorách vyhrazených mu k ubytování nebo společných prostorách hotelu, a to zejména v uvedených prostorách přemisťovat nábytek z jednoho prostoru do jiného prostoru nebo jakkoli zasahovat do elektrické nebo jiné instalace. Klient také nesmí z bezpečnostních důvodů používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně a nízkopříkonových spotřebičů sloužících k osobní spotřebě (nabíječky, notebooky apod.). Žehlení na pokoji je zakázáno, v každé budově je pro žehlení vyhrazen zvláštní prostor.
  4. Klient může v pokoji přijímat návštěvy pouze s výslovným souhlasem Ubytovatele. Návštěva pak může proběhnout v době od 10:00 do 22:00 h. a musí být vždy nahlášena na recepci.
  5. Klient je oprávněn využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi sítě BG Free, a to ve všech vnitřních prostorách hotelu. Klient je zodpovědný za své chování v síti internet. V případě dopuštění se protiprávního jednání, může hrozit případné stíhání příslušnými orgány ČR.
  6. Klient je povinen zajistit stálý dozor dětem do 12 let, které jsou s Klientem ubytované, a to jak na pokoji, tak ve společných prostorách hotelu.
  7. Domácí zvířata (psi a kočky) mohou sdílet pokoj s Klientem za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu a bude dbát, aby daná zvířata neobtěžovala ostatní Klienty a neničila majetek Ubytovatele. Cena za pobyt domácího zvířete se účtuje dle platného ceníku. Není povoleno ponechávat domácí zvířata bez dozoru ani na pokoji, ani ve společných prostorách hotelu. Není dovoleno brát domácí zvířata do restauračních prostorů vyjma letní zahrádky. Při venčení zvířete je Klient zodpovědný za úklid případných exkrementů.
  8. Klientovi je v pokoji k dispozici minibar. Obsah minibaru denně doplňuje pokojská. Není dovoleno přemisťovat obsah minibaru mimo minibarovou skříňku.
  9. Veškerý obsah minibaru je zpoplatněn, ceník je k dispozici na pokoji. Zkonzumovaný, respektive chybějící obsah minibaru bude Klientovi natížen na účet.
  10. Výměna ložního prádla probíhá 2x týdně. Pokud Klient má zájem o častější výměnu ložního prádla, je možné si ji objednat za poplatek dle platného ceníku. Hotel Livia zajišťuje výměnu ložního prádla, vzhledem k pětihvězdičkové klasifikaci, denně.
  11. Běžný úklid se provádí každý den. Mimořádný úklid se provádí nad rámec běžného úklidu na požádání Klienta za poplatek dle platného ceníku.
  12. Otevírací doba restaurací je uvedena v Lázeňské kartě a na vývěskách před restauracemi. Není povoleno vstupovat do restaurace nebo baru v županu nebo svrchním oděvu, odnášet z restaurace nebo baru jídlo, nápoje nebo nádobí, a vnášet do restaurace nebo baru vlastní jídlo a nápoje. Pokud si Klient odloží v prostorách restaurace nebo baru svrchní oděv nebo kabelku a ponechá dané bez dozoru, nenese v případě odcizení Ubytovatel za takto odložené věci žádnou odpovědnost.
  13. Pro Klienty je zajištěna nepřetržitá služba recepce.
  14. Připomínky k pobytu a návrhy na zlepšení činnosti hotelu může Klient uplatnit:
   • v průběhu pobytu na recepci;
   • zaznamenat formou anket.
   • Závažné stížnosti Klient hlásí okamžitě na recepci. Stížnosti uplatňované po odjezdu Klienta bez doloženého potvrzení ze strany Ubytovatele nebudou akceptovány.
  15. Klient je povinen:
   • seznámit se s Ubytovacím a rezervačním řádem a dodržovat jej;
   • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku nebo potvrzené rezervace/voucheru;
   • řádně užívat prostory určené k ubytování a to tak, aby zabránil škodám jak na standardním vybavení pokoje, tak na replikách historického nábytku a zařízení, parketách, kobercích, uměleckých předmětech, skleněných výplních apod., kterými je pro pohodlí Klienta a ve snaze přiblížit autentickou atmosféru hotel vybaven;
   • používat hotelové prádlo tak, aby nedošlo k jeho poškození (roztržení, propálení, obarvení, apod.); za takto způsobené poškození může Ubytovatel požadovat úhradu;
   • bezodkladně oznámit na recepci poškození nebo škodu, kterou on nebo osoby s ním ubytované při nestandardním nebo neopatrném zacházení v prostorách hotelu způsobil(y);
   • dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách hotelu;
   • v době od 22:00 do 06:00 dodržovat noční klid;
   • v průběhu pobytu při každém odchodu z pokoje zabezpečit okna a dveře proti neoprávněnému vniknutí a zamezení škod;
   • peníze, doklady a cennosti ukládat do trezoru ve svém hotelovém pokoji. Klient může Ubytovatele požádat, aby od něj peníze, doklady a cennosti převzal do úschovy, ledaže by to byly věci nebezpečné nebo svou hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel může v takovém případě požadovat, aby mu byly věci předány v uzavřené, nebo zapečetěné schránce. Za peníze, doklady a cennosti volně položené v pokoji nenese v případě odcizení nebo ztráty Ubytovatel žádnou odpovědnost. V případě ztráty kontaktuje Klient okamžitě pracovníka recepce, který na žádost Klienta zajistí přivolání policie;
   • umožnit pokojské vstup do Klientova hotelového pokoje za účelem denního úklidu podle dispozic Ubytovatele min. na 10 minut v době od 08:00 do 15:00 h. a dále jiným oprávněným osobám kdykoli v dalších zdůvodněných případech (důvody technické, zdravotní, hygienické, bezpečnostní apod.).
  16. Ubytovatel doporučuje Klientům být po celou dobu pobytu zdravotně pojištěný.
  17. Ubytovatel zprostředkuje lékařskou službu první pomoci, příp. přepravu do nemocnice. Poplatek za přepravu a ošetření v nemocnici si Klient hradí sám.
  18. V prostorách určených k ubytování je zakázáno:
   • provádět změny (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.);
   • odnášet jakékoli vybavení, zařízení a hotelové prádlo;
   • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
   • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
   • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné a psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo Klientovi předepsáno lékařem;
   • používat otevřený oheň, popřípadě elektrické spotřebiče určené k přímému otevřenému ohřevu (varné desky, ponorné varné spirály, atd.);
   • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání nebo pobytu.
  19. V prostorách společných, ubytovacích, restauračních, zdravotnických a léčebných, tj. ve všech vnitřních prostorách hotelu, je zakázáno kouřit pod hrozbou sankčního poplatku 5.000 Kč.
 7. PRAVIDLA POBYTU PRO LÁZEŇSKÉ KLIENTY

  1. Lázeňský Klient je povinen dodržovat stanovený léčebný režim, který nesmí být narušován nadměrnou konzumací alkoholu či užíváním omamných a psychotropních látek.
  2. V případě, že se lázeňský Klient opozdí na proceduru o více než 5 minut, vyjma případu, kdy ke zpoždění dojde z důvodu pozdějšího poskytnutí předchozí procedury z důvodů na straně Ubytovatele, procedura propadne bez náhrady nebo bude zkrácena, a to dle charakteru procedury.
  3. Nebude-li procedura odhlášena nejpozději 4 hodiny před jejím zahájením na Časování procedur, propadne bez náhrady.
  4. Nedostaví-li se Klient na proceduru, procedura propadá bez náhrady.
  5. Změny procedur na vlastní žádost jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
  6. U procedur určených dětem do 12 let je nutný doprovod dospělé osoby.
  7. Zdravotnický personál Ubytovatele nesmí aplikovat donesené léky (ampule).
  8. Pobyt v hotelu je povolen pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
  9. Při osobní aplikaci vlastních donesených léků injekční stříkačkou, používání lancet, injekčních jehel, testovacích proužků pro glukometr apod., je Klient povinen skutečnost nahlásit zdravotní sestře, která mu zapůjčí kontejner na použitý zdravotnický materiál (jehly, lancety, stříkačky, proužky, náplasti, obvazy, apod.).
  10. Klient si daný kontejner umístí na pokoji vedle odpadkového koše v koupelně a ukládá do něj veškerý použitý zdravotnický materiál. Klient si kontejner v případě jeho naplnění vymění za prázdný v sesterně nebo v laboratoři. Před odjezdem Klient kontejner odevzdá v sesterně nebo v laboratoři.
  11. Pokud Klient nedodrží výše popsaná pravidla postupu při aplikaci vlastních donesených léků, vystavuje pracovníky hotelu riziku nákazy nebo poranění. V případě, že dojde k poranění pracovníka hotelu, může Ubytovatel požadovat po Klientovi výši veškerých nákladů spojených s léčením pracovníka hotelu.
  12. Pokud si Klient sám aplikuje jakékoli vlastní léky, činí tak na svou vlastní zodpovědnost.
 8. ODPOVĚDNOST UBYTOVATELE ZA VĚCI UBYTOVANÉHO

  1. Pokud Klient zanechá své věci na pokoji po odjezdu bez předchozí domluvy o uskladnění s pokojskou nebo pracovníkem recepce, má Ubytovatel právo zanechané věci Klienta z pokoje vystěhovat a uskladnit je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Při vyzvednutí zanechaných věcí má Ubytovatel právo účtovat Klientovi poplatek za jejich uskladnění. Případné náklady spojené s odesláním hradí Klient vždy předem. Při nevyzvednutí nebo nevyžádání zanechaných věcí do doby 3 měsíců od odjezdu Klienta má Ubytovatel právo tyto věci dále neuskladňovat. Za škody způsobené Klientovi a škody na věcech, které má Klient pro svou potřebu uložené v pokoji nebo v prostorách určených k uložení věcí, nebo na věcech, které Klient odevzdá za konkrétním účelem pověřenému pracovníkovi hotelu, odpovídá Ubytovatel dle platných předpisů.
 9. BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST KLIENTA ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU

  1. Klient je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka recepce.
  2. Klient si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
  3. Způsobí-li Klient svým jednáním na majetku Ubytovatele škodu, je za ni plně odpovědný a je povinen tuto škodu uhradit. Nárok Ubytovatele se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu Klienta.
  4. Za případné škody způsobené dětmi, nese odpovědnost jejich zákonný zástupce, který je povinen způsobenou škodu uhradit.
  5. Za případné škody způsobené domácími zvířaty, nese odpovědnost jejich majitel, který je povinen způsobenou škodu uhradit.
  6. Ubytovatel je oprávněn v případě škody způsobené Klientem Ubytovateli (např. poškození majetku Ubytovatele, odcizení majetku Ubytovatele apod.) přizvat dle konkrétních okolností případu k řešení takové události příslušné orgány ČR a to zejména Policii ČR. Stejně tak může Ubytovatel postupovat v případě, že Klient ohlásí Ubytovateli, že mu byla způsobena v hotelu škoda na jeho osobním majetku, který měl v hotelu při svém pobytu apod.
 10. INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

  1. Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
  2. Za účelem ubytování a poskytování lázeňských a léčebných služeb a dále ze zákonných důvodů jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, rodný stát, rodné město, číslo cestovního dokladu/dokladu totožnosti, číslo víza, číslo kreditní karty, a to na základě vyplněné a Klientem podepsané registrační karty a dále údaje související s vedením zdravotní dokumentace, poskytuje-li Ubytovatel Klientovi léčebný pobyt.
  3. Osobní údaje bude Ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Ubytovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
  4. Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům Ubytovatele. Ubytovatel může předat vybrané osobní údaje v nezbytném rozsahu jinému zpracovateli z důvodu zajištění služeb Klientovi (např. partneři zajišťující dopravu, zpracovatel účetnictví, poskytovatel softwaru a komunikačních kanálů, advokáti, pojišťovny, orgány veřejné moci) při dodržení zásad GDPR.
  5. Osobní údaje bude Ubytovatel zpracovávat pouze pro účely plnění smluv, na základě oprávněného zájmu ochrany právních nároků a kontroly poskytovaných služeb a dále na základě plnění zákonných povinností Ubytovatele například:
   • Zákon č. 89/20012 Sb., občanský zákoník
   • Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
   • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
   • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
   • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
   • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
   • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách
   • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu.
   • Zpracovávání a uchovávání osobních údajů klienta za jiným než shora uvedeným účelem provádí Ubytovatel pouze s písemně uděleným souhlasem Klienta. Ubytovatel v souladu s příslušnými právními předpisy, v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu eviduje a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak příslušných právních předpisů a či na dobu udělení souhlasu subjektu údajů o zpracování osobních údajů. Ubytovatel může uchovat osobní údaje potřebné k naplnění práva po dobu 10 let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé. Lhůta uchování údajů u Ubytovatele počíná běžet od 1. ledna následujícího roku po roce vzniku události.
  6. Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, to vše v souladu a za podmínek stanovených v GDPR.
  7. Klient může také písemně odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů tím, že toto odvolání souhlasu doručí Ubytovateli osobně, e-mailem nebo poštou na adresu Ubytovatele uvedenou v Kontaktních údajích Ubytovatele v tomto Ubytovacím a rezervačním řádu. Na základě takovéhoto odvolání je Ubytovatel povinen osobní údaje Klienta vymazat v souladu s platnými právními předpisy, pokud jsou splněny podmínky umožňující výmaz.
  8. Klient má dále právo získat informace (např. v jakém rozsahu, na jak dlouho, k jakému účelu jsou osobní údaje u Ubytovatele zpracovány) od Ubytovatele o osobních údajích, které se Klienta týkají a jež Klient Ubytovateli poskytl. Klient uvedená práva může uplatnit v sídle Ubytovatele písemnou žádostí. Žádost je vyřizována písemně a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Ubytovatel na základě žádosti Klienta poskytne údaje ve lhůtě do 1 měsíce od přijetí žádosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost Klienta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Lhůta pro vyřízení žádosti může být Ubytovatelem v odůvodněných případech prodloužena o 2 měsíce.
  9. Domnívá-li se Klient, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR nebo se zákonem, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Vztah mezi Ubytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky.
  2. Tento „Ubytovací a rezervační řád“ nahrazuje dříve platný „Domovní a ubytovací řád“.
  3. Tento „Ubytovací a rezervační řád“ nabývá účinnosti dnem 01.06.2019.
BRISTOL GROUP s.r.o.
Sadová 2023/19, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika | IČO: 64833321 | DIČ: CZ64833321 | Reg.: Krajský soud v Plzni, dne 06.03.1996, sp. zn. C/7494
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Zásady ochrany osobních údajů | Soubory cookies | Obchodní podmínky | Ubytovací a rezervační řád | Postup pro vyřizování stížností
© 2022 BRISTOL GROUP. All rights reserved. | Created by BRISTOL GROUP IT