• Rezervace
Special offers Book now!
Copyright 2019 - Custom text here

Bristol Group Gallery

Come and choose one of eight spa hotels Bristol Group. Indulge in ultimate comfort and feel real quality hotel services only. We take care of that for you spa stay an unforgettable experience.

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

How do we use cookies?

We use many different types of cookies and anonymous identifiers, but in essence, these anonymous identifiers are used to make our sites and products work more productively for you, to personalize advertising and to enable certain website or product functionality. As an example, cookies or other anonymous identifiers may be used to:

 • Hellp you navigate between different pages on our sites efficiently.
 • Remember your login details and preferences you have given to save you time and hassle.
 • Measure how you use our products and services so that we may improve them and your browsing experience.
 • Personalize advertising to make content more relevant to you.
 • You may find further information about cookies at the following website: www.allaboutcookies.org.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Refusing cookies

Most browsers allow you to refuse to accept cookies.

 • In Internet Explorer, you can refuse all cookies by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”, and selecting “Block all cookies” using the sliding selector.
 • In Firefox, you can adjust your cookies settings by clicking “Tools”, “Options” and “Privacy”.
 • In Google Chrome you can adjust your cookies settings by clicking „Settings“, „Advanced“, and „Set Content“

Blocking cookies will have a negative impact upon the usability of some websites.

Google Analytics & Google AdSense Remarketing

We use Google AdWords Remarketing to advertise trigger across the Internet. AdWords remarketing will display relevant ads tailored to you based on what parts of the TriggerApp website you have viewed by placing a cookie on your machine. THIS COOKIE DOES NOT IN ANYWAY IDENTIFY YOU OR GIVE ACCESS TO YOUR COMPUTER The cookie is used to say “This person visited this page, so show them ads relating to that page.” Google AdWords Remarketing allows us to tailor our marketing to better suit your needs and only display ads that are relevant to you.”

Bristol Group uses Google Analytics to analyse the use of this website. Google Analytics generates statistical and other information about website use by means of cookies, which are stored on users' computers. The information generated relating to our website is used to create reports about the use of the website. Google will store and use this information. Google's privacy policy is available at: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Bristol Group publishes Google Adsense interest-based advertisements on this website. These are tailored by Google to reflect your interests. To determine your interests, Google will track your behaviour across the web using cookies. You can view, delete or add interest categories associated with your browser using Google's Ads Preference Manager, available at: http://www.google.com/ads/preferences/. You can opt-out of the Adsense partner network cookie at: http://www.google.com/privacy_ads.html. However, this opt-out mechanism uses a cookie, and if you clear the cookies from your browser your opt-out will not be maintained. To ensure that an opt-out is maintained in respect of a particular browser, you should use the Google browser plug-in available at: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Soubory cookies

Aby tento web fungoval správně, vkládáme někdy malé datové soubory, tzv. cookies, na vaše zařízení. Toto provozuje také většina velkých webů.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, když je navštívíte. To umožňuje webovým stránkám pamatovat si vaše akce a preference (například přihlášení, jazyk, velikost písma a další předvolby obrazovky) po určitou dobu, takže není nutné je znovu zadávat, kdykoliv se vrátíte na web nebo procházíte z jedné stránky na jinou.

Jak používáme soubory cookies?

Používáme mnoho různých typů souborů cookies a anonymních identifikátorů, ale v podstatě se tyto anonymní identifikátory používají, aby pro vás naše stránky a produkty pracovaly účelněji,a aby se přizpůsobila reklama a umožnila se funkčnost určité webové stránky nebo produktu. Soubory cookie nebo jiné anonymní identifikátory mohou být použity například:

 • Pomáhají přecházet mezi různými stránkami na naše stránky efektivně
 • Pamatují si vaše přihlašovací údaje a preference, čímž ušetříte čas a námahu.
 • Měří vaše používání našich produktů a služeb tak, že můžeme zkvalitnit tyto samotné a jejich procházení.
 • Přizpůsobují reklamu tak, aby byl obsah pro vás více relevantní.
 • Další informace o souborech cookie najdete na následujícím webu: www.allaboutcookies.org

Jak kontrolovat soubory cookies?

Můžete spravovat nebo vymazat cookies, budete-li si přát – podrobnosti viz. aboutcookies.org. Můžete odstranit všechny soubory cookie, které jsou již v počítači a nastavit většinu prohlížečů, aby zabránily jejich umístění. Pokud to uděláte, budete však muset ručně upravit některé předvolby pokaždé, když navštívíte web a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Odmítnutí souborů cookie

Většina prohlížečů umožňují odmítnout přijímání cookies.

 • V aplikaci Internet Explorer, můžete všechny soubory cookie odmítat klepnutím na "Nástroje", "Možnosti Internetu", "Soukromí" a volba "Blokovat všechny soubory cookie" pomocí posuvného přepínače.
 • V prohlížeči Firefox můžete upravit nastavení souborů cookie klepnutím na tlačítko "Nástroje", "Možnosti" a "Soukromí".
 • V prohlížeči Google Chrome můžete upravit nastavení souborů cookie klepnutím na tlačítko "Nastavení", "Zobrazit rozšířená nstavení" a "Nastavit obsah".

Blokování souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost některých webových stránek.

Google Analytics & Google AdSense Remarketingu

Používáme Google AdWords Remarketing k aktivaci inzerce po Internetu. AdWords remarketing bude zobrazovat příslušné reklamy podle toho, jaké části TriggerApp webové stránky jste navštívili tím, že umístí soubor cookie ve vašem počítači. TENTO SOUBOR COOKIE VÁS V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEIDENTIFIKUJE ANI NEPOSKYTNE PŘÍSTUP K VAŠEMU POČÍTAČI. Soubor cookie se používá, aby řekl "Tento uživatel navštívil tuto stránku, tak mu ukážu reklamy vztahující se k této stránce." Google AdWords Remarketing nám umožňuje přizpůsobit náš marketing, aby lépe vyhovovala vašim potřebám a ukázal pouze reklamy, které se vás týkají."

Bristol Group používá Google Analytics k analýze využití tohoto webu. Google Analytics vytváří statistické a další informace o použití webu prostřednictvím souborů cookies, které jsou uloženy v počítačích uživatelů. Získané informace, týkající se naší webové stránky, se používají k vytvoření zprávy o používání webových stránek. Google bude ukládat a používat tyto informace. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na: http://www.google.com/privacypolicy.html

Bristol Group zveřejňuje Google Adsense zájem založený na reklamách na těchto stránkách. Tyto jsou přizpůsobeny Googlem, aby zaznamenaly vaše zájmy. Aby byly vaše zájmy určeny, bude Google sledovat vaše chování přes web pomocí souborů cookie. Můžete si prohlédnout, odstranit nebo přidat zájmové kategorie související s vaším prohlížečem používajícím Google's Ads Preference Manager, dostupné na: http://www.google.com/ads/preferences/. Můžete přejít na samosprávu partnera sítě souboru cookie programu Adsense na: http://www.google.com/privacy_ads.html. Tento mechanismus opt-out však používá soubor cookie, a pokud vymažete soubory cookie z vašeho prohlížeče nebudou zachovány vaše opt-out. Chcete-li zajistit, že opt-out bude zachováno pro určitý prohlížeč, měli byste použít Google browser plug-in dostupný na: http://www.google.com/ads/preferences/plugin


Our hotels

Accommodation and other services you can book online.
Please contact us, if you have any questions or special requests.
Book nowContacts
Bristol Group
How do you get to us?
Sadová 19
Karlovy Vary, PSČ: 360 01
Česká republika
Reservation
+420 35 334 8802- 3
spa@bristolgroup.cz
Price list
Price list 2019
Partners
Partners of the Bristol Group
asklep
FacebookGoogle + Youtube
BRISTOL GROUP s.r.o.
Sadová 2023/19, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika | IČO: 64833321 | DIČ: CZ64833321 | Registrovaná: Krajský soud v Plzni, dne 06.03.1996, sp. zn. C/7494
According to the law on the registration of sales, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. The seller is also obliged to register the proceeds of sales online to the tax service; in case of technical failure, then latest within 48 hours.
Direct booking
Interesting advantages

Book your stay on our website and get interesting benefits.

BOOK NOW